Achtergrond

In de negentiger jaren van de vorige eeuw ontstond bij één der Alkmaarse kinderartsen en enkele zich bij deze zaak betrokken voelende personen de eerste gedachtevorming omtrent een op te richten stichting met als doel projecten op het gebied van gezondheid en scholing van jeugd in Noord-Kennemerland te verwezenlijken. Hoewel deze gedachten vervolgens schriftelijk werden vastgelegd kwam de verdere praktische uitwerking daarvan destijds niet tot stand. Het gedachtegoed bleef echter bestaan.

In 2005 werd voortbordurende op de oorspronkelijke ideeën een vervolgnotitie getiteld “HET KIND CENTRAAL”, sponsoring in de kindergeneeskunde, geschreven door de heren Hack en  Boersma, beiden kinderartsen in het toenmalig Medisch centrum Alkmaar, inmiddels hernoemd tot Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. Ten opzichte van de oorspronkelijke ideeën werd het focus versmald tot projecten gerelateerd aan kinderen met gezondheidsproblematiek en hun nabije verwanten. Het bestaansrecht voor een voor deze doelgroep op te richten stichting werd daarbij als volgt verwoord:

De afgelopen jaren is de medische  zorg voor het zieke kind op een aantal punten sterk veranderd. Ten eerste is door vooruitgang van de medische technologie, met name op het gebied van de zorg voor (sterk) te vroeg of ernstig zieke pasgeborenen, maar ook voor grotere kinderen, het diagnostisch en therapeutisch arsenaal van de kinderarts aanzienlijk uitgebreid. Ten tweede zijn door deze voortschrijdende technologie de overlevingskansen van kinderen met ernstige aangeboren aandoeningen en kinderen met ernstige ziekten toegenomen waardoor de groep chronisch zieke kinderen in grootte sterk groeit. Ten derde is een verschuiving opgetreden van klinische zorg (kind verblijft in het ziekenhuis) naar zorg in dagbehandeling en poliklinische zorg (kind verblijft thuis).Bovenbeschreven veranderingen hebben, in medisch technisch opzicht, geleid tot een verbetering van de kindergeneeskundige zorg. Bij deze verbetering van zorg is de kwaliteit van (be)leven van het zieke kind en ouders verhoudingsgewijs achtergebleven. Dit maakt het nodig om meer aandacht te richten op de wensen en verlangens van het kind zelf en de ouders die zich geplaatst zien in een omgeving waarin tal van diagnostische en therapeutische handelingen plaatsvinden. Feitelijk wordt gestreefd naar een zo kind (- en ouder -) vriendelijk mogelijke omgeving. Binnen het ziekenhuisbudget is vooral ruimte gecreëerd voor de medisch technische kant van de zorg. Er zijn echter weinig tot geen financiële mogelijkheden voor het kindvriendelijke aspect van de zorg. Het ligt voor de hand om, daar waar mogelijk, deze ruimte door middel van sponsoring in te vullen. In de praktijk blijkt, dat zowel (ex)patiëntjes als externe organisaties door middel van giften hun waardering voor de geleverde zorg willen laten blijken. Dikwijls gebeurt dit door middel van versnaperingen voor het personeel bij het ontslag van een kind, maar ook in de vorm van speelgoed of knuffels, geschonken door bedrijven. Een gestructureerde invulling van gulle gaven, is wenselijk. Dit zou het doel kunnen zijn van een nieuw op te richten stichting.”

Uitgaande van bovenstaande notitie uit 2005 is, nadat goedkeuring van de Raad van Bestuur van het toenmalig Medisch Centrum Alkmaar bij notitie van dhr. Schippers (zorggroep manager MCA) voor dit initiatief was verkregen, besloten tot daadwerkelijke oprichting van een stichting over te gaan. Vervolgens is op 19-07-2005 de "Stichting Medische Kindercirkel Alkmaar" officieel per notariële akte opgericht.